18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

28/05/2024

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604236) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 150,000,000 (ას ორმოცდაათი მილიონი) ლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 100,000 (ასი ათასი) ლარი;
გამოშვების თარიღი - 2022 წლის 16 დეკემბერი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 16 დეკემბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: TIBR3M+3.5%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE2700604236;
განთავსების აგენტები - შპს თიბისი კაპიტალი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - შპს თიბისი კაპიტალი;