18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

28/05/2024

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404857534) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604095) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 12,000,000 (თორმეტი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 10,000 (ათი ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2021 წლის 17 დეკემბერი;
დაფარვის თარიღი -   2024 წლის 17 დეკემბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 6.5%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE2700604095;
განთავსების აგენტები - შპს თიბისი კაპიტალი, სს გალტ ენდ თაგარტი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - შპს თიბისი კაპიტალი;