18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

06/06/2024

2024 წლის 6 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ლიბერთი ბანკის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 203828304) ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციების (ფქსსნ - GE1100000300 და GE1230003190) ემისიის ასახვა.